Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Сдружение „Клъстер АЙТОС“ проведе информационен ден за стартиране на проекта на 22.12.2017.

На събитието бяха представени целите на проекта и Планът за изпълнение през следващите 17 месеца. Присъстващите членове на Сдружението се запознаха подробно и с отделните дейности, задачите при изпълнението им и начините за  постигане на целите на проекта. На представянето беше отделено специално внимание на спазването на основните принципи при изпълнение на проекти с Европейско финансиране и нормативната уредба в тази връзка, както и изключителната важност на прилагането на мерките за публичност и информираност.

Беше отчетен статусът на изпълнение по дейности, както следва:

 • Дейност 1: Създаване на Симулационен център и развойна лаборатория за разработване и тестване на нови услуги и продукти:
  Подготвен пакет документация за избор с публична покана и изпратен за предварителен контрол от УО
 • Дейност 2 Разработване на Платформа за облачно тестване на потребителски софтуерни приложения на различни операционни системи и браузери iTOS:
  Процес на подготовка на пакет документация за избор с публична покана
 • Дейност 3 Насърчаване на клъстерния маркетинг чрез популяризиране и предлагане на продуктите и услугите на Клъстер Айтос на външните пазари:
  Процес на подготовка на пакет документация за избор с публична покана
 • Дейност 4 Дейности за подпомагане процеса на интернационализация и навлизането на външни пазари на клъстера:
  Подготвен пакет документация за избор с публична покана и изпратен за предварителен контрол от УО. Процес на подбор на кандидати за позицията Експерт интернационализация в Сдружение Клъстер АЙТОС
 • Дейност 5 Насърчаване на клъстерния маркетинг чрез популяризиране и предлагане на продуктите и услугите на Клъстер Айтос на вътрешния пазар:
  Процес на подготовка на пакет документация за избор с публична покана
 • Дейност 6 Дейности за популяризиране марката на Клъстер Айтос и продуктите на организацията чрез електронни брошури на 5 езика и електронен флайер на 3 езика:
  За изпълнението на тази дейност като входна информация се очакват резултатите от Дейности 1, 2 и 4.
 • Дейност 7 Подпомагане развитието на Клъстер Айтос чрез участие на членовете му в специализирани обучения в страната, on-line и в чужбина:
  Процес на подготовка на пакет документация за избор с публична покана
 • Дейност 8 Организиране на специализирани мероприятия за представяне на дейността на клъстер:
  За изпълнението на тази дейност се очаква напредък в изпълнение на Дейности 1, 2 и 4. Следващата стъпка е подготовка на пакет документация за избор с публична покана
 • Дейност 9: Публичност и визуализация на проекта:
  Тази дейност се изпълнява за целия срок на проекта, като към момента е направена организация на информационен ден за стартиране на проекта, регулярно публикуване на информация на сайта на Сдружението, подготовка на брошури с информация за проекта и други материали за информираност и визуализация.
 • Дейност 10: Организация и управление на дейностите по проекта

Тази дейност се изпълнява за целия срок на проекта. Сформиран е екип за изпълнение на проекта, който е запознат с целите на проекта и с Плана за изпълнение на дейностите.. Екипът е запознат в детайли и с основните принципи при изпълнение на проекти с Европейско финансиране и нормативната уредба в тази връзка, за да може ефективно да участва в изпълнението на проекта.