Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Сдружение „Клъстер АЙТОС“ обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет „Платформа за облачно тестване на потребителски софтуерни приложения на различни операционни системи и браузери“, включваща следните пакети:
Пакет 1. Уеб портал – CMS (система за управление на съдържанието) базирана система
Пакет 2. Модул за изпълнение на автоматизирани тестове
Пакет 3. Модул за управление на виртуални машини
Пакет 4. Модул за оторизация и идентификация на потребителите и валидация на заявените услуги от потребителите.
Пакет 5. Административен модул.
Оферти се подават чрез системата ИСУН 2020.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
МЕТОДИКА ИПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА
ОФЕРТА
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
ДОГОВОР
ППП ЗА ДОСТАВКИ
ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ