Обявата е във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.009-0043 „Развитие на капацитета и интернационализацията на продуктите на Клъстер Айтос /ITOS/“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Клъстер АЙТОС търси да назначи „Експерт създаване на сътрудничества и интернационализация“
Квалификация и отговорности
Изисквания, на които следва да отговаря екпертът:
– Образование: висше – техническо или икономическо, предпочита се бизнес профил и/или МИО и/или IT специализация
– Допълнителна квалификация / сертификационни степени: Търговски сертификати
– Компютърна грамотност: офис приложения – текстообработка, електронни таблици, електронни презентации, бази данни, графична обработка
– Езикова подготовка: английски език – писмен и говорим, владеене на втори чужд език е предимство.
– Опит: търговски опит в продажбата на ИТ, желателно и международен; опит в подготовката на маркетингови и/или бизнес планове и анализи; познаване на международните пазари и клиенти, към които са насочени усилията му – техните потребности и нужди, тенденции в развитието на бизнеса им; познава международните пазари – клиенти, продукти, услуги, решения, потенциални клиенти; познаване и опит в подготовката на търговски документи и водене на търговска кореспонденция; опит в изготвянето на тръжни процедури по образец на международен донор (EuropeAID / USAID / WorldBank и др.)