Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Процедура №BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“
Проект: № BG16RFOP002-2.009-0043 „Развитие на капацитета и интернационализацията на продуктите на Клъстер Айтос /ITOS/“
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР АЙТОС“

Информация за статуса на изпълнение на проекта:
За изминалите 5 месеца екипът по изпълнение на проекта работи активно по стартиране на изпълнение на всички дейности на проекта:
Подготовка на пакет документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители с Публична покана, съгласуване с УО чрез възможността за предварителен контрол, публикуване на Публични покани и оценка на получени оферти.
Членове на Клъстер АЙТОС се подготвят за участие в национални и международни изложения по следния график:
NITEC18 – NCI Agency Industry Conference and AFCEA TechNet International – 22-24 МАЙ 2018
MANAGED SERVICES & HOSTING SUMMIT – 29 Май 2018, Амстердам, Холандия
EuroCACS – 28 – 30 МАЙ 2018, Единбург, Шотландия
DIGITALK – 31 МАЙ – 1 ЮНИ 2018, гр. София
WEBIT.FESTIVAL Europe – 26-27 ЮНИ 2018, гр. София
Съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/1.7.2016 е избран изпълнител, който се грижи за цялостната организация на участието в тези събития.
СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР АЙТОС“ е сключило договор за доставка на оборудването по Дейност 1 Създаване на Симулационен център и развойна лаборатория за разработване и тестване на нови услуги и продукти.
Екипът за изпълнение на проекта на СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР АЙТОС работи активно за постигане на целите на проекта.