Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Сдружение „Клъстер АЙТОС“ обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана с предмет „Разработване на стратегия за интернационализация на Клъстер Айтос и Осигуряване на консултантски услуги за стъпване на външен пазар – Великобритания: Обособена позиция 1:Разработване на стратегия за интернационализация на Клъстер Айтос и Обособена позиция 2: Осигуряване на консултантски услуги за стъпване на външен пазар – Великобритания“. Оферти се подават чрез системата ИСУН 2020.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
МЕТОДИКА И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА
ОФЕРТА
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
ДОГОВОР ДОСТАВКИ
ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ